طرح موضوعی

 • فارسی

  • باز شده: شنبه، 14 بهمن 1402، 12:00 صبح
   مهلت: شنبه، 21 بهمن 1402، 12:00 صبح
 • ریاضی

  • باز شده: سه‌شنبه، 28 آذر 1402، 12:00 عصر
   مهلت: سه‌شنبه، 28 آذر 1402، 11:00 عصر
  • باز شده: شنبه، 14 بهمن 1402، 12:00 عصر
   مهلت: یکشنبه، 15 بهمن 1402، 4:00 عصر
  • باز شده: چهارشنبه، 9 اسفند 1402، 12:00 صبح
   مهلت: چهارشنبه، 16 اسفند 1402، 12:00 صبح
 • کاوشگری

  • گزارش موزه ملی دوران اسلامی فایل
   محدود قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:
   • نام خانوادگی شما شامل فرشچی باشد
   • نام خانوادگی شما شامل فروزان نژاد باشد
   • نام خانوادگی شما شامل غفاری باشد
  • گزارش اردوی موزه ملی دوران اسلامی فایل
   محدود قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:
   • نام خانوادگی شما شامل جناتی زاده باشد
   • نام خانوادگی شما شامل جعفری باشد
  • گزارش اردوی موزه ملی دروان اسلامی فایل
   محدود قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:
   • نام خانوادگی شما شامل حقیقت گو باشد
   • نام خانوادگی شما شامل مبینی باشد
  • گزارش اردوی موزه ملی دوران اسلامی فایل
   محدود قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:
   • نام خانوادگی شما شامل حمیدی باشد
   • نام خانوادگی شما شامل زرین باشد
   • نام خانوادگی شما شامل نویدادهم باشد
  • گزارش اردوی موزه ملی دوران اسلامی فایل
   محدود قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:
   • نام خانوادگی شما شامل موتمنی باشد
   • نام خانوادگی شما شامل تقی زاده باشد
  • گزارش اردوی موزه ملی دوران اسلامی فایل
   محدود قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:
   • نام خانوادگی شما شامل قطان کاشانی باشد
   • نام خانوادگی شما شامل مفید باشد
   • نام خانوادگی شما شامل فلاح باشد
  • گزارش اردوی موزه ملی دوران اسلامی فایل
   محدود قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:
   • نام خانوادگی شما شامل امامی امین باشد
   • نام خانوادگی شما شامل عالم باشد
   • نام خانوادگی شما شامل کریم زاده باشد
  • گزارش اردوی موزه ملی دوران اسلامی فایل
   محدود قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:
   • نام خانوادگی شما شامل آتش فراز باشد
   • نام خانوادگی شما شامل توکلی باشد
  • گزارش اردوی موزه ملی دوران اسلامی فایل
   محدود قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:
   • نام خانوادگی شما شامل رضازاده باشد
   • نام خانوادگی شما شامل محمدی باشد
   • نام خانوادگی شما شامل میره ای باشد
  • گزارش اردوی موزه ملی دوران اسلامی فایل
   محدود قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:
   • نام خانوادگی شما شامل چراغی باشد
   • نام خانوادگی شما شامل شریفی فاضل باشد
 • زبان